Tripiau ag Hyfforddiant Canolradd/ Is-Canolradd

Mae gan bob taith ffocws gwahanol a all fod yn fywyd gwyllt, hanes, daeareg neu gyfuniad o'r rhain a gellir ei addasu i weddu i chi. Maent yn addas ar gyfer oedolion, pobl hŷn a phobl ifanc 16 oed neu hŷn sydd â lefel gymedrol o ffitrwydd ceufad. Mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod eich anghenion a'ch diddordebau.

Wedi'i leoli o fewn cyrraedd dwy Ardal o Harddwch Cenedlaethol Eithriadol mae gennym ddigon o leoliadau gwych i ddewis ohonynt. Mae gan Ynys Môn a Phen Llŷn rai o'r amodau llanw mwyaf heriol yn y DU; mae’ch arweinydd yn defnyddio gwybodaeth am y llanw er mwyn ddewis lleoliadau priodol i chi badlo. Gallant hefyd ddehongli'r bywyd gwyllt, hanes, llên gwerin a thirffurfiau lleol.

Bydd y lleoliad ar gyfer y daith yn cael ei benderfynu ar sail amodau llanw, y tywydd ynghyd â gallu a diddordeb y grŵp. Gwelwch isod gwybodaeth am teithiau sydd wedi’i thema er mwyn ddarganfod mwy am rai o'r  profiadau fedrwn wneud.

 

Argaeledd 2021: Ar hyn o bryd gennym lefydd ar gael

​​

  • Hyfforddiant ar gyfer rhai gydag ychydig bach o brofiad ar y môr Awst 31 - Medi 1af​

 

  • Môn - Hyfforddiant ar gyfer dŵr heriol - tonnau a/neu dŵr symud, addas ar gyfer rhai profiadol  Hydref 23 a 24

​​

  • Môn  - Hyfforddiant ar gyfer rhai gydag ychydig bach o brofiad ar y môr (Iau/Gwener) Hydref 27 a 28

​​

​​

2022

Lefel Gallu Canolradd:

Is - Canolradd

Padlo’n hyderus mewn llinell syth a throi gan ddefnyddio amrywiaeth o strôc ar ddŵr gwastad a gwyntoedd ysgafn. Wedi ymarfer troi caiac drosodd yn yr awyr agored tra gwisgo 'spraydeck'. Yn gallu cael yn ôl i mewn i'w ceufad mewn dŵr dwfn gyda chymorth. Wedi bod ar fwy na 5 taith ceufad môr ar ddŵr gwastad.

Canolradd

Padlo’n hyderus mewn llinell syth a throi gan ddefnyddio amrywiaeth o strôc ar ddŵr gwastad mewn gwyntoedd Beaufort 3-4 a thonnau hyd at 1.5m. Wedi ymarfer troi caiac drosodd yn yr awyr agored tra gwisgo 'spraydeck' ac wedi ymarfer cael yn ôl i mewn iddi ar ben eu hunain. Yn gallu cael yn ôl i mewn i'w ceufad mewn dŵr dwfn yn sydyn gyda chymorth . Wedi bod ar fwy na 10 taith ceufad môr. Wedi dechrau dysgu rholio eu ceufad ac wedi ymgymryd â rhywfaint o hyfforddiant achub.

Life on a Ledge 3.jpg

Clogwyni Nythu Cyffroes: trip adar môr

Ebrill  - Gorffennaf

Byddwn yn teithio i glogwyni trawiadol gyda digon o adar môr yn nythu. Fe ddylen ni weld gwylogod, llursod, gwylanod coesddu ac efallai hebog tramor a phâl. Byddant yn hedfan uwch ein pennau, yn arnofio ar y dŵr yn agos atom ac yn clwydo ar y clogwyni cyfagos. Byddwch wedi trochi yn y byd byrlymus  yr adar.

 

Argaeledd 2021

Cysylltwch â ni ar gyfer argaeledd.

O:

£90*

seashore safari.jpg

Safari'r Arfordir: ymchwilio bywyd gwyllt

Trwy gydol y flwyddyn

Byddwn yn teithio i weld amrywiaeth o fywyd y lan gan gynnwys gwymon lliwgar, gwichiaid moch a gwichiaid. Mae'n debyg y byddwn hefyd yn dod o hyd i ferdys, pysgod, anemonïau a chrancod. Byddwn yn defnyddio'r llanw isel i archwilio cymunedau creigiog y glannau sydd fel arfer o dan y dŵr wrth i ni archwilio'r morlin yn ein ceufadau.

 

Argaeledd 2021

Cysylltwch â ni ar gyfer argaeledd.

ni ar gyfer argaeledd ychwanegol

O:

£90*

migrants and monuments.jpg

Adfeillion ag Adar; ymweld â safleoedd hanesyddol

Trwy gydol y flwyddyn

Byddwn yn teithio mewn ceufad i heneb arfordirol. Gallai’r opsiynau gynnwys Eglwys Sant Cwyfan, Goleudy Ynys Môn neu ynys alltraeth yn ddibynnol ar gyfeiriad y gwynt a chyflwr y môr. Fe welwch adar môr mudol ar hyd y ffordd ac o bosibl yn nythu wrth yr heneb yn dibynnu ar yr adeg o'r flwyddyn.

 

Ar gael ar y mwyafrif o ddyddiadau trwy gydol y flwyddyn, cysylltwch â ni i gael argaeledd ar gyfer dyddiadau sydd gennych mewn golwg.

O:

£90*

Seabirds and Seals at Sea1.jpg

Morloi ag Adar ar y Môr

Trwy gydol y flwyddyn

Byddwn yn teithio ar hyd yr arfordir gan anelu am draethau a'r creigiau poblogaidd ar gyfer forloi. Mae'r ardaloedd hyn yn aml yn boblogaidd gydag ystod o adar môr gan gynnwys Mulfrain Gwerdd, Mulfrain, Pioden y Môr ac ymwelwyr tymhorol fel Pibyddion Du a Chwtiaid Y Traeth yn y gaeaf neu Lursod a Gwylogod yn y gwanwyn.

 

Argaeledd 2021

Cysylltwch â ni ar gyfer argaeledd

O:

£90*

contorted cliffs.jpg

Clogwyni Cerfunol

Trwy gydol y flwyddyn

Byddwn yn teithio i, ac ar hyd, clogwyni trawiadol gan ryfeddu at y planau haenu cyflyredig. Ar hyd y ffordd byddwn yn crwydro i mewn ac allan o'r clogwyni serth gan archwilio ogofâu wrth i ni fynd. Gydag amrywiaeth o forliniau gyda chyfeiriadaeth wahanol ar Ynys Môn gallwn ddewis archwilio darn o arfordir sydd wedi'i amddiffyn rhag yr ymchwydd (tonnau), er mwyn ddod yn agos at y clogwyni tra sicrhau'r diogelwch.

 

Argaeledd 2021

Cysylltwch â ni ar gyfer argaeledd

O:

£90*

landmarks and legends.jpg

Chwedlau a Chofebion

Trwy gydol y flwyddyn

Byddwn yn teithio i archwilio rhai tirnodau eiconig fel Pont Menai, Pentref Nant Gwrtheyrn neu un o oleudai Ynys Môn.

 

Byddwn yn eich difyrru gyda straeon am arwyr, cymeriadau nodedig a chyflawnwyr uchel ar hyd y ffordd. Byddwn yn rhannu straeon sy'n tarddu o lên gwerin Cymru sy'n gysylltiedig â'r morlin rydyn ni'n ei archwilio.

 

Ar gael rhan fwyaf y flwyddyn, cysylltwch â ni ar gyfer argaeledd.

O:

£90*

* Pris y pen yn seiliedig ar faint grŵp o 4. Efallai y bydd gostyngiadau grŵp ar gael. Cysylltwch â ni i gael pris yn seiliedig ar eich anghenion. Mae’n bosib llogi ceufad, cysylltwch â ni am fanylion a phrisiau.

 

Cost nodweddiadol am gwrs deuddydd o £ 170 / person. Gallwn gymysgu a chyfateb teithiau i ddarparu rhaglen amrywiol o deithiau i chi trwy gydol eich cwrs.