Teithiau a Hyfforddiant i Ddechreuwyr

Mae'r sesiynau ceufad dechreuwyr wedi'u cynllunio i adeiladu eich hyder  a datblygu'ch sgiliau tuag at allu ymgymryd â thaith a ddewiswyd yn ofalus ar y môr. Maent yn addas ar gyfer oedolion, pobl hŷn a phobl ifanc 14 oed a hŷn sydd â lefel gymedrol o ffitrwydd a hyblygrwydd. Nid oes angen cyhyrau breichiau mawr!

Ar y diwrnod cyntaf byddwn yn aros mewn dŵr cysgodol iawn er mwyn datblygu’r sgiliau sylfaenol i reoli'ch ceufad a rhedeg trwy ymarferion diogelwch hanfodol. Mae'r sesiynau hyn fel arfer yn cael eu cynnal yng nghysgod Llyn Padarn ond gallent fod mewn bae cysgodol yn dibynnu ar y gwynt. Os byddwch chi'n archebu dau ddiwrnod neu fwy byddwn yn dewis lleoliadau addas yn seiliedig ar gyflwr y môr a hyder y grŵp; mae yna ddigon o safleoedd gwych yng Ngogledd Cymru i ddewis ohonynt. Gellir darparu a chynnwys yr holl offer ceufad sydd eu hangen ym mhrisiau'r cwrs dechreuwyr.

 

Lefel Gallu i Ddechreuwyr:

Ychydig bach neu ddim profiad mewn ceufad ar ddŵr gwastad (gallai fod wedi gwneud 5 taith ceufad ar ddŵr gwastad). Mae'n debyg nad yw wedi ymarfer troi ceufad môr drosodd yn yr awyr agored.

Gwelwch isod ar gyfer ein dyddiau cyfredol y gallwch archebu arnynt ...

Half day lake introduction to sea kayaki

Sessiwn blasu hanner diwrnod

Trwy gydol y flwyddyn

Yn addas ar gyfer unigolion, grwpiau a theuluoedd. Bydd y sesiynau llyn hwyliog 1/2 diwrnod hyn yn datblygu’r sgiliau sylfaenol angen ar gyfer reoli'ch ceufad.

 

Mae'n addas ar gyfer dechreuwyr neu'r rhai sydd â rhywfaint o brofiad ar gaiac gwastad (sit on top).  

Ar ddiwedd y diwrnod hwn dylech wybod a hoffech fentro allan i'r môr o dan ofal arweinydd profiadol.


Cysylltwch â ni ar gyfer argaeledd.

O:

£59*

Introduction to Sea Kayaking.jpg

Diwrnod llawn - Cyflwyniad i Geufad Môr

Trwy gydol y flwyddyn

Yn addas ar gyfer unigolion, grwpiau a theuluoedd. Bydd y sesiynau llyn hwyliog diwrnod hyn yn datblygu’r sgiliau sylfaenol angen ar gyfer reoli'ch ceufad.

 

Mae'n addas ar gyfer dechreuwyr neu'r rhai sydd â rhywfaint o brofiad ar gaiac gwastad (sit on top). 

 

Ar ddiwedd y diwrnod hwn dylech wybod a hoffech fentro allan i'r môr o dan ofal arweinydd profiadol.

Cysylltwch â ni ar gyfer argaeledd.

O:

£95*

Sea Kayak Skills on the Lake.jpg

Datblygu sgiliau Ceufad Môr ar Dŵr Gwastad

Trwy gydol y flwyddyn

Bydd y sesiynau hyn yn datblygu eich sgiliau ceufad môr ar dŵr gwastad.

 

Byddant yn gweddu i'r rheini sydd ag ychydig oriau yn unig o brofiad a'r rhai sy'n edrych ymlaen at amodau mwy heriol.

Ar ddiwedd y cwrs hwn byddwch yn fwy hyderus wrth symud eich ceufad môr mewn amodau dŵr gwastad.

Cynnig arbennig ar gyfer 2020

Archebwch floc o 4 sesiwn  3 awr yn wythnosol er mwyn datblygu’ch sgiliau’n gynyddol am £ 195 (dros 10% oddi ar y pris hanner diwrnod arferol)

Mae'n hanfodol archebu ymlaen llaw.

Cysylltwch â ni ar gyfer argaeledd

O:

£95*

Life on a Ledge 3.jpg

Clogwyni Nythu Cyffroes: taith adar môr

Ebrill - Gorffennaf

Yn addas ar gyfer unigolion, grwpiau a theuluoedd sydd ag ychydig bach o brofiad mewn ceufad. Fe ddylech chi allu symud y ceufad fwy neu lai lle hoffech chi mewn amodau dŵr gwastad. (Os ydych chi'n hollol ddechreuwr, archebwch 2 ddiwrnod - gweler isod)

Byddwn yn teithio i glogwyni trawiadol gyda digon o adar môr yn nythu. Fe ddylen ni weld gwylogod, llursod, gwylanod coesddu ac efallai hebog tramor a phâl. Byddant yn hedfan uwch ein pennau, yn arnofio ar y dŵr yn agos atom ac yn clwydo ar y clogwyni cyfagos. Byddwch wedi trochi yn y byd byrlymus  yr adar.

Cysylltwch â ni ar gyfer argaeledd

O:

£115*

seashore safari.jpg

Safari'r Arfordir: archwilio bywyd gwyllt 

Trwy gydol y flwyddyn

Yn addas ar gyfer unigolion, grwpiau a theuluoedd sydd ag ychydig bach o brofiad mewn ceufad. Fe ddylech chi allu symud y ceufad fwy neu lai lle hoffech chi mewn amodau dŵr gwastad. (Os ydych chi'n hollol ddechreuwr, archebwch 2 ddiwrnod - gweler isod)

Byddwn yn teithio i weld amrywiaeth o fywyd y lan gan gynnwys gwymon lliwgar, gwichiaid moch a gwichiaid. Mae'n debyg y byddwn hefyd yn dod o hyd i ferdys, pysgod, anemonïau a chrancod. Byddwn yn defnyddio'r llanw isel i archwilio cymunedau creigiog y glannau sydd fel arfer o dan y dŵr wrth i ni archwilio'r morlin yn ein ceufadau.

Cysylltwch â ni ar gyfer argaeledd

O:

£115*

migrants and monuments.jpg

Adfeilion ag Adar: ymweld â safleoedd hanesyddol

Trwy gydol y flwyddyn

Yn addas ar gyfer unigolion, grwpiau a theuluoedd sydd ag ychydig bach o brofiad mewn ceufad. Fe ddylech chi allu symud y ceufad fwy neu lai lle hoffech chi mewn amodau dŵr gwastad. (Os ydych chi'n hollol ddechreuwr, archebwch 2 ddiwrnod - gweler isod)

 

Byddwn yn teithio mewn ceufad i heneb arfordirol. Gallai’r opsiynau gynnwys Eglwys Sant Cwyfan, Goleudy Ynys Môn neu ynys alltraeth yn ddibynnol ar gyfeiriad y gwynt a chyflwr y môr. Fe welwch adar môr mudol ar hyd y ffordd ac o bosibl yn nythu wrth yr heneb yn dibynnu ar yr adeg o'r flwyddyn.

Cysylltwch â ni ar gyfer argaeledd

O:

£115*

* Pris y pen yn seiliedig ar isafswm maint grŵp o 4, gan gynnwys llogi ceufad. Efallai y bydd gostyngiadau grŵp ar gael. Cysylltwch â ni i gael pris yn seiliedig ar eich anghenion.

 

Cwrs deuddydd £ 185 y pen. Cwrs 5 diwrnod £ 425 y pen (maint grŵp 2-5)