Croeso i Sea Môr Kayaking 

Gwybodaeth Covid-19

Croeso! Rydym wedi ailafael yn ein gweithgareddau!

 

Fedraf drefnu teithiau pwrpasol ar gyfer grwpiau ar gyfer teithiau ceufad môr neu hyfforddiant. Hefyd dwi'n trefnu dyddiadau penodol fedrwch archebu lle ar fel unigolyn. Gweler isod am rai dyddiadau taith y gallwch archebu arnyn nhw fel unigolyn. Cyhoeddir mwy o ddyddiadau cyn hir.

Os ydych chi'n gwneud ymholiad, rhowch gymaint o wybodaeth i ni am eich anghenion o ran dyddiadau, gallu, diddordeb ac oedrannau unrhyw rai dan 18 oed er mwyn i ni allu rhoi gwell ymateb i chi

Cofrestrwch i'n e-newyddion i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf.

Mae’n rhaid archebu lle a thalu ymlaen llaw.

Diolch, Anita

Dyddiadau ar gyfer 2021

  • Hyfforddiant ar gyfer rhai gydag ychydig bach o brofiad ar y môr Awst 31 - Medi 1af

 

  • Teithiau clasurol Pen Llŷn,  ar gyfer pobl gyda phrofiad sylweddol mewn tonnau a dŵr symud. Hydref 11-15

  • Môn  - Hyfforddiant ar gyfer rhai gydag ychydig bach o brofiad ar y môr (Iau/Gwener) Hydref 28 a 29

2022

Ynysoedd Scilly Ebrill 15 - 21

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o ddiwrnodau blasu ceufad môr, teithiau tywys ceufad a hyfforddiant ar gyfer dechreuwyr, ceufadwyr canolradd ac uwch.

Rydym yn cynnal diwrnodau arbennig i deuluoedd ac i grwpiau menywod yn unig. Hefyd rydym yn ceisio cynnwys pobl ag anableddau lle bo hynny'n bosibl.

O'n canolfan ym Mharc Cenedlaethol Eryri rydym yn defnyddio Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Pen Llŷn ac Ynys Môn yn bennaf ar gyfer ein diwrnodau hyfforddedig a theithiau tywys. Rydym hefyd yn arwain alldeithiau yn Yr Alban ac ardaloedd eraill sydd gyda bywyd gwyllt neu archeoleg ddiddorol yn y DU megis Ynysoedd Scilly ac Ynysoedd Farne.

Gyda chefndiroedd mewn ecoleg, cadwraeth natur, addysg natur a dehongli safleoedd archeolegol rydym ni (Anita a Rob) yn arbenigo mewn arwain teithiau sy'n canolbwyntio ar fywyd gwyllt a'r dirwedd hanesyddol. Profwch arfordir y DU yn ddiogel o safbwynt newydd o dan arweinyddiaeth tywyswyr gwybodus.

 

Gweler ein calendr isod am deithiau a chyrsiau wedi'u hamserlennu neu cysylltwch â ni i drefnu taith neu hyfforddiant geufad môr wedi addasu i’ch anghenion.

Oherwydd yr achosion o Covid-19, gwiriwch yr argaeledd cyfredol yn uniongyrchol gyda ni. Rydym yn adolygu'r sefyllfa yn rheolaidd ac yn addasu ein hamserlen o gyrsiau yn seiliedig ar y wybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael.

Good To Go Wales - Welsh Green.jpg

Rydym wedi cwblhau asesiadau risg Covid19 ac wedi rhoi mewn lle systemau er mwyn lleihau risg o drosglwyddo Covid19.

 

Rydym wedi derbyn tystysgrif ‘Barod Amdani’ sydd yn farc safonol diwydiant gan Sefydliadau Twristiaeth Genedlaethol Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon.

Anita PRM llai.jpg
Rob kayaking.jpg
FB_IMG_1572927018540.jpg

Gwnawn bob ymdrech i gyflawni disgrifiadau'r cwrs. Mae gan yr arweinydd yr hawl i newid y deithlen oherwydd y tywydd ar y diwrnod. Gwneir y penderfyniadau hyn er budd gorau'r holl gyfranogwyr a byddant yn derfynol.

 

Rhaid i bob cyfranogwr o dan 18 oed fod yng nghwmni rhiant neu warcheidwad.